No168纯小希藏在微笑里的秘密写真集39P纯小希爱尤物

No168纯小希藏在微笑里的秘密写真集39P纯小希爱尤物

滑泄休息,桃花汤、养藏汤、椿根皮、罂粟壳、乌梅、诃子等,皆收涩之剂也。肾水汜溢者,两尺必浮滑,唇口必黑红,不思一切食物,口间觉咸味者多。

软数虚弦不静者,乃风驰水逝之象也。二仆皆病胸中痞闷烦躁,昏不知人,一云愿凉药清膈,余审其证,上热下寒,皆以生姜附子汤冷温服之,即日皆醒。

胎卵湿化四生,形体固属不同,推其旨归,俱从一片春风鼓荡,万物赖以化生。虽病风热,而液尚未衰,则亦不渴,岂可止言渴为热而不为寒也。

问曰:大肠脱出数寸,肛门如火,气粗而喘,欲饮冷者,何故? 余谓气血双补,欲补气者,当倍当归而轻黄芪,从阴以引阳法也;欲补血者,当倍黄芪而轻当归,从阳以引阴法也。

余之所论,言其变也。其病重于伤暑之疟。

人事昏沉,气促渐不起,阳将亡而未亡也。又曰:武王荟暍人于樾下,左拥而右扇之,而天下怀其德。

Leave a Reply