Vol516女神Egg-尤妮丝狂野魅惑拳击手主题运动内衣秀火辣身材诱惑写真54P尤妮丝尤蜜荟

Vol516女神Egg-尤妮丝狂野魅惑拳击手主题运动内衣秀火辣身材诱惑写真54P尤妮丝尤蜜荟

 愚夫愚妇,固说不知,而读书明理这之士,亦岂不晓。 语柔而细,属正气之大伤。

予见当以黄芪建中汤,当归补血汤加附子,或甘草干姜汤合补血汤,如此治此,方不误事。[1]譬原本作"譬",据文义改。

予常以回阳收纳,交通上下之法治之,百发百中。阴阳务求实据,不可一味见头治头,见咳治咳,总要探求阴阳盈缩机关,与夫用药之从阴从阳变化法窍,〔眉批〕医学骨髓,尽此一语,学者潜心。

 先天纯粹之精,升于人身,浑然一气,是言父精母血中之真气,合而为一,即太极真体,先天祖气根源。按脐痛一证,有阴阳之别。

因肾阳虚而致者,由肾阳日衰,不能镇纳僭上之阴气,其人两耳虽肿,皮色如常,即痛亦微,唇舌必淡,人必少神。不迁就,则碍于人情。

 夫人身元阳为本,是生真气,真气聚而得安,真气弱而成病,虚劳者,真气耗散,元阳失走,迨至元阳尽,纯阴成呜呼死矣。 予欲求其一定之要,诸书俱未明晰,再三追索,统以阳不化阴,抑郁生热为主。

Leave a Reply